№ 2 (18) – 2022

СТАБІЛІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРАДІЄНТНОГО ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З АНТЕННОЮ РЕШІТКОЮ В УМОВАХ АКТИВНИХ ШУМОВИХ ЗАВАД 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.78-89
 
завантаження О.Ю. Коркін

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Коркін О. Ю. Стабілізація динамічних параметрів градієнтного процесу адаптації радіотехнічних систем з антенною решіткою в умовах активних шумових завад. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 78–89. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.78-89
 

Анотація

У статті запропонований алгоритм параметричної адаптації радіотехнічних систем (РТС) з адаптивною антенною решіткою (ААР) зі стабільними динамічними параметрами (ДП), що діють в умовах активних шумових завад (АШЗ).
Подавлення впливу АШЗ, що діють на такі системи здійнюється за допомогою алгоритмів адаптації, в тому числі і з використанням градієнтних методів (ГМ). При застосуванні цих методів, суттєвим є не тільки збіжність послідовних наближень але і їх швидкість, яка може значно змінюватись в залежності від сигнально-завадової обстановки, що склалася.. Проблема вибору кроку збіжності ГМ є нетривіальною в наслідок відсутності апріорної інформації про цільову функцію, що мінімізується (максимізується). Фіксований крок адаптації не гарантує стабільну збіжність та стійкість процесу адаптації.
У статті пропонується постійну константу кроку адаптації замінити на змінну, елементи якої залежать від контрасту спектрального розкладу кореляційної матриці спостереження, а для підвищення щвидкості збіжності цих процесів – застосувати ГМ другого порядку.
В результаті синтезу отримано узагальнений аналітичний вигляд алгоритму квазіньютону для довільного кроку адаптації для адаптивних РТС з антенною решіткою. Синтезовано квазіньютонівські алгоритми стабілізації ДП процесу адаптації адаптивного компенсатора завад (АКЗ) та ААР, які є найкращими серед алгоритмів наближених обчислень. Застосування цих алгоритмів доцільно у випадку обмеженого обчислювального ресурсу. Проведене дослідження ефективності квазіньютонівського алгоритму параметричної адаптації для АКЗ та ААР за критерієм відношення сигнал/(завада+шум), яке досягається на виході РТС зберігає свою стійкість у будь-якій із розглянутих ситуацій незалежно від впливу АШЗ довільної іненсивності.

Ключові слова

адаптація, адаптивна антенна решітка, адаптивний компенсатор завад, завада, сигнал/(завада+шум),квазіньютон, градієнтний метод.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Аббасов М. Э. Методы оптимизации : учеб. пособие. СПб.: Издательство “ВВМ”, 2014. 64 с.
 2. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. Москва : Техносфера, 2013. 528 с.
 3. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. Москва: Радио и связь, 1989. 440 с.
 4. Balanis C. A., Ioannides P. I. Introduction to Smart Antennas. Synthesis Lectures on Antennas. 2007. Vol. 2, no. 1. P. 1–175. URL: https://doi.org/10.2200/s00079ed1v01y200612ant005.
 5. Robert A. Monzingo, Randy L. Haupt, Thomas W. Miller Introduction to Adaptive Arrays, 2nd ed. Scitech Pub., Inc., 2011. 510 p.
 6. Фадеев, Д. К. Вычислительные методы линейной алгебры: изд. 2, доп./ Д. К. Фадеев, В. Н. Фадеева. М.: Гос. изд-во «ФИЗМАТГИЗ», 1963.736 с.
 
 
 

References

 
 1. Abbasov, M. E. (2014). Optimization methods. VVM Publishing House. [in Russian].
 2. Dzhigan, V. I. (2013). Adaptivnaya filtratsiya signalov teoriya i algoritmyi. Tehnosfera Publ. [in Russian].
 3. Uidrou, B., & Stirnz, S. (1989). Adaptive Signal Processing. Radio i svyazPubl. [in Russian].
 4. Balanis, C. A., & Ioannides, P. I. (2007). Introduction to Smart Antennas. Synthesis Lectures on Antennas, 2(1), 1–175. https://doi.org/10.2200/s00079ed1v01y200612ant005.
 5. Monzingo, Robert A., Haupt, Randy L. & Miller, Thomas W. (2011). Introduction to Adaptive Arrays, 2nd ed. Scitech Pub.
 6. Fadeev, D. K., & Fadeeva, V. N. (1963). Computational methods of linear algebra. (2 ed.). FIZMATGIZPubl. [in Russian].
Copyright 2014 18.78-89 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free