№ 2 (18) – 2022

ФОРМУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ У СИСТЕМІ MATLAB 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.97-102
 
завантаження В.В. Скачков, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження Л.М. Буката
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Скачков В. В., Буката Л. М. Формування криволінійних поверхонь у системі MATLAB. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 97–102. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.97-102
 

Анотація

В даній статті розглянуто формування криволінійних поверхонь в системи MATLAB для обробки гвинтових криволінійних поверхонь в озброєнні та військової техніці. Досліджуємо загальне рівняння гвинтової поверхні де утворююча гвинтова поверхня задана певним рівнянням. При заданому шагу параметр визначається поступально при русі гвинтової поверхні. Досліджуємо формування криволінійних поверхонь в системі MATLAB, які пов'язані з визначенням характеристики криволінійної поверхні, в спряжених кінематичних парах.
Вирішення таких завдань є певною науковою проблемою, яка має велике значення для розвитку озброєння та військової техніки (ОВТ). У традиційно спроектованих просторових кінематичних парах превалює ефект випадковості, а в процесі роботи, як правило, виникають дефекти при обробці поверхні виробів, що скорочує термін їх функціонування. Вирішення цього завдання дозволить скоротити термін з ремонту та проектування спряжених криволінійних поверхонь ОВТ, та підвищити ефективність проектно-виробничого процесу. При дослідженні запропонованих різних методів і способів проектування гвинтових спряжених поверхонь було встановлено, що існуючі методи недостатньо практичні на виробництві та мають обмеження по конструктивним вимогам.
Тому для виготовлення спряженої кінематичної гвинтової пари з технологічною точністю пропонуємо графоаналітичне формування гвинтових поверхонь різних профілів в системи MATLAB.
Як утворюють гвинтову криволінійну поверхню запропоновано еліпс, коло, гіпербола, евольвента, парабола, похила пряма які часто застосовуються при проектуванні кінематичних пар в військовій техніки та озброєння. Формування таких криволінійних поверхонь дозволить проектувати і виготовляти автоматизовано з максимальною точністю деталі та механізми в ОВТ за допомогою підпрограми в системі MATLAB.

Ключові слова

криволінійні спряженні поверхні, характеристики, формування поверхонь, кінематичні пари, військова техніка та озброєння, система MATLAB.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебник. В 3-х тт.. 11-е изд. СПб : Издательство «Лань», 2017. Т. 1. 608 с.
 2. Подкоритов А. М. Наукові основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ, 2010. Вип. 84. С. 8–17.
 3. Исмаилова Н. П. Параметрическое определение характеристики сопряженных квазивинтовых поверхностей исключающих интерференцию. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2015. Вип. 48. С. 91–93.
 4. Olivier Th. Theorie Geometrique Des Engrenages (1842). Kessinger Publishing, LLC, 2010. 132 p.
 5. Havrylenko Y., Kholodniak Y., Vershkov O., Naidysh A. Development of the method for the formation of onedimensional contours by the assigned interpolation accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. Vol. 1, Iss. 4(91). P. 76-82. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123921.
 6. Подкоритов А. М., Ісмаілова Н. П. Теоретичні основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію :монографія. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. 330 с.
 
 
 

References

 
 1. Fikhtengolts, G. M. (2017). Course in differential and integral calculus. (Vol. 1). Izdatelstvo «Lan» Publ. [in Russian].
 2. Podkoritov, A. M. (2010). Scientific basis of conjugate quasi-helical surfaces that exclude interference. Mizhvidomchyinaukovo-tekhnichnyizbirnyk «Prykladnaheometriia ta inzhenernahrafika», 84, 8-17. [in Ukrainian].
 3. Ismailova, N. P. (2015). Parametric identification characteristics conjugated kvazihvyntovyh surfaces, which eliminates interference.Mizhvuzivskyizbirnyk «Naukovinotatky», 48, 91-93. [in Russian].
 4. Olivier, Th. (2010). Theorie Geometrique Des Engrenages (1842). Kessinger Publishing, LLC [in English].
 5. Havrylenko, Y., Kholodniak, Y., Vershkov, O., & Naidysh, A. (2018). Development of the method for the formation of onedimensional contours by the assigned interpolation accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 4(91). 76-82. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123921. [in English].
 6. Podkoritov, A. M., & Ismailova, N. P. (2016). Theoretical foundations of interference-excluded conjugate quasi-helical surfaces. Kherson: FOP Gryn D. S Publ. [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.97-102 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free