№ 2 (18) – 2022

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БОЙОВОЇ РОБОТИ НА СУЧАСНИХ ЗРАЗКАХ ОЗБРОЄННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТРЕНАЖЕРІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.103-110
 
завантаження А.Д. Черненко, канд. військ. наук

 

завантаження О.М. Матвієвський, канд. військ. наук
завантаження О.М. Рудковський
завантаження П.І. Ванкевич, д-р техн. наук, с.н.с.
завантаження Н.С. Баліцький
завантаження В.В. Федоренко
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Черненко А. Д., Матвієвський О. М., Рудковсьий О. М., Ванкевич П. І., Баліцький Н. С., Федоренко В. В. Формування навичок бойової роботи на сучасних зразках озброєння із залученням тренажерів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 103–110. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.103-110
 

Анотація

В даній узагальнюючій статті розглянуто деякі аспекти підготовки військовослужбовців, що стосується бойового злагодження екіпажів бойової техніки, здобуття ними стійких навичок ефективного використання штатного озброєння у складі підрозділів. Наведено аналіз процесу формування навичок військовослужбовців на заняттях з бойової підготовки. Розглядається можливість поширення методики вироблення бойових навичок для забезпечення достатнього рівня бойової підготовки, що передбачає залучення сучасного багатовекторного обладнання, яке має здатність відтворювати на засобах моніторингу адекватних бойовій обстановці різноманітних мультиплікативних ситуацій та забезпечення можливості опановувати нею з використанням залучених зразків бойової техніки. Для прикладу обрано процес підготовки діяльності фахівців операторського типу, а саме: навідників гармат танків, навідників-операторів бойових машин піхоти, самохідно-артилерійських (гарматно-артилерійських) комплексів, навідників протитанкових керованих комплексів; операторів радіолокаційних станцій та систем зв’язку, засобів і систем автоматизованого управління вогнем залученої бойової техніки. Обговорюються питання специфіки функцій, що виконуються людиною-оператором у процесі бойового застосування ОВТ. За результатами оцінювання спеціальної підготовки операторів ЗСУ-2С6 на існуючій навчально-матеріальній базі зроблено низку висновків, які здатні впливати на процес оптимізації процесу підготовки навідників.
 

Ключові слова

відтворення максимально наближених до бойових умов дії особового складу, алгоритм бойової роботи екіпажів бойових машин, показники навченості, операторський тип діяльності, тренажно-моделювальні засоби, ймовірнісна оцінка бойової роботи, сучасна спеціалізована навчально-матеріальна і методична база підготовки військових фахівців, порівняльна оцінка рівнів навченості особового складу, рівень методичної майстерності командирів взводів і батареї.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Рудковський О. М., Баліцький Н. С., Ванкевич П. І., Юркевич Р. М., Іваник Є. Г. Технічні засоби навчання і підготовки військ. Огляд технологій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2020. № 2(14), Ч.ІІ. С. 214–223. URL: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.214-223.
 2. Матвієвський О. М., Герасименко О. В., Щебланін Ю. М. Методичний підхід до обґрунтування характеристик тренажних засобів і систем. Наука і оборона. Київ, 2005. № 1. С. 59–66.
 3. Руснак І. С., Шевченко В. Л., Артемов Ю.І. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ.Наука і оборона. Київ, 2002. № 2. С. 29–35.
 4. Матвієвський О. М., Лушніченко В. М., Семиглазов В. В., Яворський Д. К. Інтегрування тренажних технологій як магістральний напрямок вдосконалення навчально-тренувальної бази бойової підготовки військ. Наука і оборона. Київ, 2010. № 2. С. 48–54.
 5. IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level ARchitecture (HLA) - Framework and Rules, in IEEE Std 1516-2000 , pp.1-28, 11 Dec. 2000, DOI: 10.1109/IEEESTD.2000.92296.
 6. Баліцький Н. С., Рудковський О. М., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г., Оборнєв С. І. Використання сучасних навчально-тренувальних засобів у бойовій підготовці підрозділів сухопутних військ. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. № 23. С. 79–85. URL: https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.79-85
 
 
 

References

 
 1. Rudkovskyi, O., Balitskyi, N., Vankevych, P., Iurkevych, R., & Ivanyk, E. (2021). Educational And Training Means Of Troops. Review Of The Technologies. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2(14), 214–223. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.214-223. [in Ukrainian].
 2. Matvievskyi, O.M., Herasymenko, O.V., & Scheblanin, Yu. M. (2005). A methodical approach to substantiation of characteristics of the training facilities and systems. Scienes and Defense, 1, 59-66. [in Ukrainian].
 3. Rusnak, I.S., Shevchenko, V.L.,& Artemov, Yu.I. (2002). Methodological principles creation of integrated educational and training system of operative and military training of troops. Scienes and Defense, 2, 29-35. [in Ukrainian].
 4. Matvievskyi, O.M., Lyshnichenko, V.V., Semiglasov, V.V., & Javorskyi, D. K. (2010). Integration of training technologies as main direction of improvement of educational and training bases of military training of troops. Scienes and Defense, 2, 48-54. [in Ukrainian].
 5. IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level ARchitecture (HLA) - Framework and Rules, in IEEE Std 1516-2000 , pp.1-28, 11 Dec. 2000, DOI: 10.1109/IEEESTD.2000.92296.
 6. Balitskyi, N., Rudkovskyi, O., Vankevych, P., Ivanyk Е., & Obornev, S. (2020). Take Advantage Of Modern Training Tools In Combat Trainingof Subunit Of Land Forces. Military Technical Collection, (23), 79-85. https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.79-85. [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.103-110 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free