№ 2 (18) – 2022

ВИЯВЛЕННЯ НЕВРАХОВАННОГО ВПЛИВУ СТИСНУТОЇ ШИНИ НА ЗМІНЕННЯ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗЧЕПЛЕННЯ ШИНИ КОЛІСНОГО РУШІЯ З ДОРОГОЮ ТА ПРИСКОРЕННЯ КОЛІСНОГО РУШІЯ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.111-118
 
завантаження Л.М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження І.В. Кішянус
завантаження Ю.М. Петрик
завантаження О.С. Фролов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Кішянус І. В., Петрик Ю. М., Фролов О. С. Виявлення неврахованого впливу стиснутої шини на змінення значення коефіцієнта зчеплення шини колісного рушія з дорогою та прискорення колісного рушія. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 111–118. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.111-118 
 

Анотація

Робочий процес автомобіля супроводжується зчепленням колісного рушія із дорогою, що регламентується коефіцієнтом зчеплення, що приводить до руху стиснутої частини шини (розтягування шини та її стиснення, що приводить к динамічному руху плеча кочення колісного рушія автомобіля. В статті розглянуті питання дослідження руху деформованої частини шини колісного рушія автомобіля з застосуванням теореми про зміну кінетичної енергії цієї системи, загального рівняння динаміки.
Метою дослідження є удосконалення теорії технологічної схеми навантаження колісного рушія з виявленням руху деформованої частини руху колісного рушія автомобіля та зв'язок цього руху з рухом плеча кочення колісного рушія автомобіля та вплив вихідних параметрів на цей зв'язок.
Науковий та практичний напрям роботи полягає в тому, що вперше розглянута технологія в якій при обертанні колісного рушія відбувається зміщення точок деформованої частини шини колісного рушія автомобіля та поява сили Коріоліса, яка істотно впливає на коефіцієнт зчеплення колісного рушія з дорогою. Методологією дослідження являлося встановити математичний зв’язок між коефіцієнтом зчеплення шини колісного рушія з дорогою, виявлено вплив вихідних параметрів та оточуючого середовища деформованої частини шини колісного рушія автомобіля на коефіцієнт зчеплення шини із дорогою.
Результатом дослідження встановлено: вплив вихідних параметрів та оточуючого середовища деформованої частини шини колісного рушія автомобіля відображено в графічних залежностях; зміна швидкостей деформованої частини шини колісного рушія викликає появу прискорення Коріоліса і на появу прискорення Коріоліса авторами запропонована формула для обчислення прискорення деформованої частини шини автомобіля; встановлено степенева залежність величини деформованої частини шини від величини плеча колеса колісного рушія і ця степінь від’ємна.
 

Ключові слова

сили Коріоліса, прискорення Коріоліса, плече кочення, деформована частина шини, колісний рушій.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Інтелектуальна технологія ідентифікації коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП : монографія / В. А. Кашканов, В. М. Ребедайло, А. А. Кашканов, В. П. Кужел. Вінниця : ВНТУ, 2011. 128 с.
  2. Совершенствование методов автотехнической экспертизы при дорожно-транспортных происшествиях: монография / В. П. Волков, В. Н. Торлин, В. М. Мищенко, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, В. П. Кужель, В. А. Ксенофонтова, А. А. Ветрогон, Н. В. Скляров. Харьков: ХНАДУ, 2010. 476 с.
  3. Кашканов А. А. Концептуальні засади підвищення ефективності автотехнічної експертизи ДТП. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. 2015. № 8 (1117). С. 89–95.
  4. 8 вбивць шин і колісних дисків на дорогах України - Автоцентр.Автоцентр.ua. URL: https://www.autocentre.ua/ua/opyt/shiny/8-ubijts-shin-i-kolesnyh-diskov-na-dorogah-ukrainy-295836. html
 
 
 

References

 
  1. Kashkanov, V. A., Rebedaylo, V. M., Kashkanov, A. A., & Kuzhel, V. P. (2011). Intelligent technology of identification of the coefficient of adhesion during autotechnical examination of road accidents [in Ukrainian].
  2. Volkov, V. P., Torlin, V. N., Myshchenko, V. M., Kashkanov, A. A., Kashkanov, V. A., Kuzhel, V. P., Ksenofontova, V. A., Vetrogon, A. A, & Sklyarov, N. V. (2010). Improvement of methods of auto-technical examination in road transport processes. [in Ukrainian].
  3. Kashkanov, A. A. (2015). Conceptual principles of increasing the efficiency of auto technical examination of traffic accidents. Bulletin of NTU KhPI. Series: Automobile and tractor construction, 8 (1117), 89-95. [in Ukrainian].
  4. 8 killers of tires and wheels on the roads of Ukraine - Avtocentr.ua. Avtocentr.ua URL: 8 killers of tires and wheels on the roads of UkraineAvtocentr.ua. Avtocentr.ua URL:https://www.autocentre.ua/ua/opyt/shiny/8-ubijts-shin-i-kolesnyh-diskov-na-dorogah-ukrainy-295836.html (access date: 09/27/2022).
Copyright 2014 18.111-118 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free