№ 2 (18) – 2022

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСІВ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.127-134
 
завантаження В.М. Оленєв, канд. військ. наук, проф.

 

завантаження Є.В. Колесник, канд. техн. наук, доц.
завантаження В.В. Бачинський, канд. техн. наук, с.н.с.
завантаження М.В. Оленєв, канд. техн. наук, доц.
завантаження Л.О. Гаманюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Оленєв В. М., Колесник Є. В., Бачинський В. В., Оленєв М. В., Гаманюк Л. О. Визначення перспективного складу системи захисту у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 127-134. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.127-134 
 

Анотація

Розглянут підхід до дослідження системи захисту у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів Морської піхоти (МП) Військово-Морських Сил (ВМС) Збройних Сил України, який дозволяє визначити перспективний склад та напрямки її удосконалення. Об’єктом досліджень у підході, що пропонуємо, є застосування підрозділів МП ВМС ЗС України, а предметом – система захисту у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців МП в умовах типових ситуацій їх застосування. Одним з переважних методів аналізу системи захисту, як показали наші попередні дослідження – є системний аналіз, що базується на загальній теорії складних систем, основи якої розроблені достатньо повно. Який дозволив провести комплексну оцінку внеску у бойову ефективність дій підрозділів при рішенні конкретних бойових задач на основі математичного моделювання бойових дій в обґрунтуванні перспективного складу системи захисту комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів МП. Виконання розглянутих напрямків удосконалення системи захисту та її елементів (засоби індивідуального бронезахисту, засоби захисту від вражаючих чинників зброї масового ураження і нелетальної зброї, засоби попередження про небезпеку) комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів МП ЗС України, позволяє підвищити тактичні показники автономності та самостійності їх дій, а удосконалення екіпірування можуть дати приріст у ефективності виконання бойових завдань низових підрозділів у півтора-два рази. У даній статті представлені перспективний склад системи захисту комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів Морської піхоти Військово-морських Сил Збройних Сил України.
 

Ключові слова

комплекс бойового екіпірування, засоби індивідуального броне захисту, бойова ефективність, система захисту, показники ефективності.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця. Ukrainian Military Pages. URL: https://www.ukrmilitary.com/2017/12/equipment.html (дата звернення: 13.09.2022).
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період»: від 14.06.2017 р. № 398-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/2021-07-21/398-2017-р. (дата звернення: 23.08.2021).
 3. Концепція створення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців Збройних Сил України: затв. наказом Міністра оборони України : від 10.12.2014 р. № 876.
 4. Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Верховодов О.С., Ластовецький Д.О. Визначення перспективного складу системи життєзабезпечення у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2(14). Ч. ІІ, технічні науки. Одеса, 2020. С. 31–40 DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.31-40.
 5. Универсальный солдат и его снаряжение. Военное обозрение. Часть 3.2015. URL: http://topwar.ru/86981-universalnyy-soldat-i-ego-snaryazhenie-chast-3.html. (дата звернення: 29.08.2021).
 6. Програми розробки комплектів індивідуального оснащення військовослужбовців країн світу. Спеціальний бюлетень. Міністерство оборони України. Київ. 2015. 92 с.
 7. Бойко В. П., Маркелов Е. Б., Шаклеин А. Ф. Проблемы совершенствования боевой экипировки и вооружения ХХІ. Военная мысль. 2012. №3. С. 42–52.
 8. Гончарук А. А., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. Перспективні напрямки удосконалення системи енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2019. Вип. 1(11). С.85–98 DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.85-98.
 9. Гончарук А. А., Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Гаманюк Л. О. Напрями розвитку системи життєзабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця з використанням досвіду провідних країн світу. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 1(13). Ч.1, технічні науки. Одеса, 2020. С. 244–252. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.244-252
 10. 10.Спосіб створення комбінезона для захисту людини від виявлення в електромагнітних полях мікрохвильового та інфрачервоного діапазонів : пат. 115605 Україна № а201600223; заявл. 11.01.2016; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 11. Оленєв В. М., Кіндеркнехт Л. В., Дідик В. О., Оленєв М. В., Гаманюк Л. О. Визначення перспективного складу системи управління у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2(16). Технічні науки. Одеса, 2021. С. 201–211. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.201-211.
 12. Стригунов Н. Представлен новый бронежилет морпехов США, разработчики отказались от ВЕЛКРО и PALS.https://www.gearshout.net/v-konce-2019-g-morpexi-ssha-poluchat-bolee-legkij-bronezhilet/ (дата звернення: 13.07.2022).
 13. Гончарук А. А., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. Удосконалення системи захисту комплексу бойового екіпірування снайпера. Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : тези доп. V міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 11-12 жовтня 2017 р. С. 128–129.
 
 
 

References

 
 1. The basic principles of building a complex of combat equipment for a serviceman.(n.d.). Ukrainian Military Pages.https://www.ukrmilitary.com/2017/12/equipment.html. [in Ukrainian].
 2. On approval of the main directions of development of weapons and military equipment for the long-term period, Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, № 398-r (2017) (Ukraine).http://zakon.rada.gov.ua/2021-07-21/398-2017-р. [in Ukrainian].
 3. The concept of creating a complex of combat equipment for servicemen of the Armed Forces of Ukraine, approved by the order of the Minister of Defense of Ukraine, № 876 (2014). [in Ukrainian].
 4. Beliakov, Yu. V., Oleniev, V. M., Shlapak, V. O., Verkhovodov, O. S., & Lastovetskyi, D. O. (2020). Determination of the prospective composition of the life support system as part of the combat equipment complexes of servicemen of the military intelligence units of the Armed Forces of Ukraine. Collection of scientific works of the Military Academy (Odesa). 2(14). Part II, 31-40. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.31-40[in Ukrainian].
 5. Universal soldier and his equipment. Part 3. (n.d.). Military review. http://topwar.ru/86981-universalnyy-soldat-i-ego-snaryazhenie-chast-3.html [in Russian].
 6. Programs for the development of sets of individual equipment for military personnel of the countries of the world. Special bulletin. (2015). Ministry of Defence Ukraine. Kyiv. [in Ukrainian].
 7. Boyko,V. P., Markelov,E. B., & Shakleyn, A. F.(2012). Problems of improving combat equipment and weapons of the 21st century. Military thought, 3. 42-52. [inRussian].
 8. Goncharuk,A. A., Olenev,V. M., Shlapak,V. O., & Didyk,V. O. (2019).Prospective directions for improvement of the energy supply system of the combat equipment complex of military personnel. Collection of scientific works of the Odesa Military Academy, 1(11), 85-98 DOI:https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11.85-98. [in Ukrainian].
 9. Goncharuk,A. A., Beliakov,Y. V., Olenev,V. M., Shlapak,V. O., & Hamaniuk,L. O.(2020).Directions of development of the life support system of the combat equipment complex of a serviceman using the experience of the leading countries of the world. Collection of scientific works of the Odesa Military Academy, 1(13), Part 1,244-252. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.244-252. [in Ukrainian].
 10. The method of creating overalls to protect a person from detection in electromagnetic fields of microwave and infrared ranges: patent. 115605 Ukraine No. 201600223; statement 11.01.2016; published 27.11.2017.[in Ukrainian].
 11. Olenev,V. M., Kinderknekht, L. V., Didyk, V. O., Olenev, M. V., & Hamaniuk, L. O. (2021). Determination of the prospective composition of the management system as part of the combat equipment complexes of servicemen of units of the Airborne Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine. Collection of scientific works of the Odesa Military Academy, 2(16), 201-211. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.201-211. [in Ukrainian].
 12. Strigunov, N. (n.d.). A new body armor of the US Marines is presented, the developers have abandoned VELCRO and PALS. https://www.gearshout.net/v-konce-2019-g-morpexi-ssha-poluchat-bolee-legkij-bronezhilet/ [in Russian].
 13. Goncharuk, A. A., Olenev, V. M., Shlapak, V. O., & Didyk, V. O. (2017). Improvement of the protection system of the sniper combat equipment complex. Problems of coordination of military-technical and defense-industrial policy in Ukraine. In Prospects for the development of weapons and military equipment: theses addendum. V International science-practice conference (128–129). [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.127-134 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free