№ 2 (18) – 2022

ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ВИРОБНИЧО-ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЯКІ ПОСТАВЛЯЮТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.135-139
 
завантаження Р.В. Колчін, канд. техн. наук

 

завантаження І.В. Чайкін
завантаження О.О. Панчук
завантаження Л.Г. Бикова
завантаження О.С. Фролов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Колчін Р. В., Чайкін І. В., Панчук О. О., Бикова Л. Г., Фролов О. С. Використання пакетів моделювання системної динаміки управління запасами в виробничо-торгових організаціях, які поставляють матерівально-технічні засоби для Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 135-139. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.135-139 
 

Анотація

Планування складних логістичних структур нині проводиться із застосуванням спеціальних програмних продуктів та сучасних інформаційних технологій. Нині у цій галузі найширшого переміни знаходять різноманітні комп'ютерні експертні засоби та системи планування процесів логістики. Великі можливості в цій галузі мають пакети структурного моделювання. Вони дозволяють не лише підготувати відповідні рекомендації та проекти на базі точних аналітичних методів, а й надати їм наочну, візуальну форму.
У цій статті розглянуті підходи моделювання системної динаміки управління запасами у виробничо-торговельних організаціях, що постачають, матеріально-технічні засоби для Збройних Сил України. Описано приклад візуальної моделі логістичного ланцюга розробленого серед пакету структурного моделювання iThink. Зазначено, що робота з пакетом iThink не потребує спеціальних навичок та знання мови програмування. Модель розробляється шляхом розміщення в графічному редакторі окремих компонентів і їх наступного з'єднання. За потреби встановлюються взаємозв'язки між окремими вузлами. Аналізуючи розглянутий пакет структурного моделювання можна дійти невтішного висновку, що засоби структурного моделювання ненав'язують якісь жорсткі обмеження процес моделювання. Модель може бути розроблена практично для будь-якої системи матеріальних потоків та запасів будь-яких організацій будь-якої форми власності. Також слід зазначити, що моделювання діяльності суб'єктів господарювання виключно ефективний і перспективний напрямок розвитку управлінських технологій. Світовий досвід свідчить про те, що комп'ютерний аналіз логістичних систем є необхідною умовою для ефективного проектування створення та управління подібними складними організаціями.
 

Ключові слова

логістична система, система логістичного забезпечення Збройних Сил України, виробничо-торгові організації, структурне моделювання.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. iseeisee systems. URL: https://www.iseesystems.com/
 2. Бакаєв О. О., Кутах О. П., Пономаренко Л. А. Теоретичні засади логістики. Київ : Київський ун-т економіки і технології транспорту, 2003. Т.1. 430 с.
 3. Магазин м’яса Укрпромпостач | М'ясний магазин Київщини. Ukrprompostach. URL: https://ukrprompostach.ua/
 4. Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина: навч. посіб. / ред. Р. Н. Квєтний. Вінниця : ВНТУ, 2013. 191 с.
 5. Рикованова І. С., Янковська Л. А. Інноваційні рішення у фармацевтичній логістиці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Логістика». Львів, 2011. № 706. С. 223.
 6. Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/ct/scv/arh_scv_u.htm(дата звернення: 15.09.2022).
 7. Соколовська З. М., Клепікова О. А. Комп’ютерне моделювання складних економічних систем : монографія. Одеса : Астропринт, 2011. 502 с.
 8. Многоподходное моделирование. AnyLogic: имитационное моделирование для бизнеса. URL: https://www.anylogic.ru/use-of-simulation/multimethod-modeling/
 
 
 

References

 
 1. isee systems. (n.d.). iseeRetrieved from https://www.iseesystems.com/ [in English].
 2. Bakaev, O. O., Kutakh, O. P., & Ponomarenko, L. A. (2003). Theoretical principles of logistics. Vol. 1. Kyiv: Kyiv University of Economics and Transport Technology [in Ukrainian].
 3. Meat shop Ukrprompostach | Meat shop of Kyiv region. (n.d.). Ukrprompostach. Retrieved from https://ukrprompostach.ua/ [in Ukrainian].
 4. Kvyetnyi, R. N., Bogach, I. V., & Boyko, O. R. (2013). Computer modeling of systems and processes. Calculation methods. Part 1. (R. N. Kvyetny, Ed.). VNTU. [in Ukrainian].
 5. Rykovanova, I. S., & Yankovska, L. A. (2011). Innovative solutions in pharmaceutical logistics. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. «Logistics»,706, 223. [in Ukrainian].
 6. Average prices of manufacturers for the main types of food products and beverages. (n.d.). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/ct/scv/arh_scv_u.htm [in Ukrainian].
 7. Sokolovska, Z. M., & Klepikova, O. A. (2011). Computer modeling of complex economic system. Odesa: Astroprint [in Ukrainian].
 8. Multi-approach modeling. (n.d.). AnyLogic: simulation modeling for business. Retrieved from https://www.anylogic.ru/use-of-simulation/multimethod-modeling/ [in Russian].
Copyright 2014 18.135-139 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free