№ 2 (18) – 2022

НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.140-147
 
завантаження В.А. Маханьков

 

завантаження В.Ф. Обертас
завантаження О.П. Купринюк
завантаження О.А. Малиновський
завантаження О.С. Фролов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Маханьков В. А., Обертас В. Ф., Купринюк О. П., Малиновський О. А., Фролов О. С. Напрям вдосконалення системи управління матеріальними запасами військової логістики. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 140-147. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.140-147  
 

Анотація

Аналіз ведення бойових дій країни проти російських окупантів та наявний стан забезпечення військ показав необхідність вдосконалення системи управління забезпечення матеріальними засобами, озброєнням і військовою технікою військових частин на підставі наукового аналізу стану військ, прогнозу змін обставин та прийняття рішень. Ця вимога значною мірою задовольняється за допомогою впровадження головного механізму системи управління на усіх рівнях постачання в Збройних Силах України (ЗСУ), а саме – «системи зворотного зв’язку».
Впровадження такої системи в організацію та управління процесом матеріально-технічного (технічного, тилового та медичного) забезпечення (МТЗ) підготовки і бойового застосування ЗСУ, які зараз перебуває у стані ведення бойових дій на території держави, зумовлює необхідність розробки нової концепції управління військовими інформаційними та матеріально-технічними потоками для застосування більш ефективною структурою, що дістає назву «система військової логістики».
Ключовим елементом МТЗ є комплекс заходів для накопичення до встановлених норм запасів матеріальних засобів і своєчасного забезпечення ними військових частин і підрозділів, зберігання та підтримку у стані постійної готовності до використання за призначенням.
Мета статті полягає в визначенні напрямків щодо вдосконалення системи управління матеріальними засобами, озброєнням та військовою технікою для створення і накопичення їх в мирний час, раціональне ешелонування на всіх рівнях управління для своєчасного та достатнього об’єму їх подачі у військові частини в ході бойових дій.
 

Ключові слова

система управління запасами, головний механізм, запаси, забезпечення, матеріальні запаси, логістика, ешелонування, оперативний облік, процес управління запасами.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Гуляк О. В., Дем’янчук Б. О. Основи військової логістики. Прогнозні моделі забезпечення. Навчальний посібник, Військова академія (м. Одеса), 2019. С. 220–230.
  2. Дем’янчук Б. О., Верпівський С. М. Основи автотехнічного забезпечення. Моделювання процесів. Навчальний посібник, Військова академія (м. Одеса), 2016. С. 98–120.
  3. Гуляк О. В., Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем. Моделювання процесу оцінки і адаптивного відновлення працездатності складної системи забезпечення : колективна монографія. Дніпро : Пороги, 2017. С.242–269.
  4. Дем’янчук Б. О., Малишкін О. В. Узагальнена модель системи технічного забезпечення бойових дій. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. Харків, 2014. Вип. № 2(39). С. 3–8.
  5. Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. Методичні основи оцінки ймовірності інвестування в безпеку країни в умовах невизначеності. Економічний нобелівський вісник. Європейський вектор економічного розвитку. 2015. № 2(19). С. 44–54.
 
 
 

References

 
  1. Huliak, O. V., & Demianchuk, B. O. (2019). Fundamentalsofmilitarylogistics. Predictive support models. [in Ukrainian].
  2. Demianchuk, B. O., & Verpivskyi, S. M. (2016). Fundamentals of automotive support. Process modeling. [in Ukrainian].
  3. Huliak, O. V., Demianchuk, B. O., & Kosarev, V. M. (2017). Modeling of the process of assessment and adaptive recovery of the performance of a complex security system. In Economic cybernetics: modeling of socio-economic systems (pp. 242-269). [in Ukrainian].
  4. Demianchuk, B. O., & Malyshkin, O. V. (2014). Generalized model of combat technical support system. Collection of scientific works of Kharkiv University of the Air Force, 2 (39), 3-8. [in Ukrainian].
  5. Demianchuk, B. O., & Kosarev, V. M. (2015). Methodological bases for estimating the probability of investing in the security of the country in conditions of uncertainty. European Vector Of Economic Development, 2 (19), 44-54. [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.140-147 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free