№ 2 (18) – 2022

СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ «СВІЙ-ЧУЖИЙ», ІНТЕГРОВАНІ В БОЙОВЕ ЕКІПІРУВАННЯ. ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.148-154
 
завантаження В.В. Дегтяренко

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Дегтяренко В. В. Системи розпізнавання "свій-чужий", інтегровані в бойове екіпірування. Огляд технологій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 148-154. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.148-154  
 

Анотація

В даній узагальнюючій статті розглянуто засоби і методи ідентифікації та напрями побудови системи розпізнавання інтегрованих в бойове екіпірування військовослужбовця, для чого детально проаналізовано наукові публікації, в яких висвітлено сучасний стан існуючих розробок в Україні та провідних країнах світу. Вирішення питань стосовно ідентифікації своїх підрозділів, безпомилкового виокремлення їх від протидіючих сил противника, тим самим максимально виключивши вірогідність потрапляння під «Friendly fire» своїх вогневих засобів є актуальними й своєчасними і можливе за рахунок розроблення нових методичних підходів, які ґрунтуються на математичному забезпеченні відповідно до принципів задачі пошуку та імітаційного моделювання в середовищі сучасних програмних пакетів. Приділено увагу розгляду відомих технологічничних заходів і показано,що вони не в змозі забезпечити ефективне вирішення задач пов’язаних з розпізнавання своїх й ворожих сил. З урахуванням тенденцій розвитку засобів озброєння ймовірного противника обумовлено умови, які слід вважати найтиповішими для вирішення проблеми надійного розпізнавання живої сили на полі бою. Обґрунтовано, що для її досягнення необхідно виконати постановку та розв’язати низку взаємопов’язаних науково-технічних задач від пропозиції з покращення ознак цілей − «свій», «чужий» і «нейтральний» до розробки раціональної структури системи комплексного вирішення завдань реєстрації й обробки сигналів та розробки підходів до вирішення задачі розпізнавання об’єктів в умовах бойових дій на основі теоретико-інформаційного підходу задачі пошуку, до синтезу систем розпізнавання свій-чужий, інтегрованих в бойове екіпірування.
 

Ключові слова

системи розпізнавання, бойове екіпірування, теплові випромінювачі, лазерна локація, оптика нічного бачення, чутливі елементи інформаційних систем попередження про небезпеку.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Алексеев А., Колобов Е. Лучшие военные инновации в США в 2010 году. Зарубежное военное обозрение. 2011. № 3. С. 91–92.
 2. Матвієвський О. М., Герасименко О. В., Щебланін Ю. М. Методичний підхід до обґрунтування характеристик тренажних засобів і систем. Наука і оборона. 2005. № 1. С. 59–66.
 3. Купченко Л. Ф., Гурін О. О., Риб’як А. С. Експериментальні дослідження оптико-електронної системи виявлення об’єктів оснащених системою керованих лазерів на основі принципів динамічної спектральної фільтрації. Наука і техніка Повітряних сил Збройних Сил України. Харків : ХУПС, 2016. № 1(6)-Т. С. 123–127.
 4. Маляренко А. С. Системы вторичной радиолокации для управления воздушным движением и государственного радиолокационного опознавания: справочник. Харьков : ХУВС, 2007. 78 с.
 5. Сергеев А., Тюрин И. Американская система радиолокационного опознания МК12. Зарубежное военное обозрение. 1983. № 8. С. 55–58.
 6. Бабак В. П. Теоретичні основи захисту інформації : підручник. Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2008. 752 с.
 7. Бакуменко Б. В., Обод І. І. Методи підвищення завадозахищеності запитувальних радіотехнічних систем. Системи обробки інформації. 2006. Вип. 9. С. 10–12.
 8. Безмалый В. Ф. Парольная защита: прошлое, настоящее, будущее. Науково-технічний журнал «Захист інформації». 2006. № 3. C. 38–45.
 9. Дмитрик Ю. І., Смичок В. Д. Використання пристрою шифрування аудіоінформації в оперативній роботі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. Спеціальний випуск №1’2009. С. 78–87.
 10. 1Для спецназа разработана персональная система «свой-чужой». Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/127883-dlya-specnaza-razrabotana-personalnaya-sistema-svoy-chuzhoy.html (дата звернення: 20.10.2022).
 11. 1В армії США назвали необхідні характеристики системи «свій-чужий» для піхоти | Military Cabinet. Military Cabinet |. URL: https://militarycabinet.com/v-armii-ssha-nazvali-neobhidni-harakteristiki-sistemi-svij-chuzhij-dlya-pihoti/ (дата звернення: 20.10.2022). 
 
 
 

References

 
 1. Alekseev, A., & Kolobov, E. (2011). Perfect military innovation in 2010 Jear. Foreign military review, 3, 91-92. [in Russian].
 2. Matvievskyi, O. M., Herasymenko, O. V., & Scheblanin, Yu. M. (2005). Methodical approach for of the characteristic of training devices and systems. Scienes and Defense, 1, 59-66. [in Ukrainian].
 3. Kupchenko, L. F., Gurin, O. O., & Ribjak, A. S. (2016). Experimental research of optical and electronic system of objects equip of system of direction laser on the base of principles of dynamical spectral filtration. Sciences and Technical of Flying Forces of Military Forces of Ukraine, 1(6)-T, 123-127. [in Ukrainian].
 4. Malarenko, A. S. (2007). Systems of second time radiolocation for direction of flying move and state radiolocation knowing: handbook. Kharkov: KHIAPubl. [in Russian].
 5. Sergeev, А., & Tyurin, I. (1983). American system of radiolocation knowing MK12. Foreign military review, 8, 55-58. [in Russian].
 6. Babak, V. P.(2008). Theoretical ground of defense of information.Kyiv: Knygkove vydavnytctvo NAU Publ. [inUkrainian].
 7. Bakumenko, B. V., & Obod, I. I. (2006). Methods of rise blockdefenses questions radiothechnical systems. Systems of treat of information, 9, 10-12. [in Ukrainian].
 8. Besmalyii, V. F. (2006). Parole defense: the past, presents, future. Sciences and technical Journal «Information Defense», 3, 38-45. [in Russian].
 9. Dmytryk, Yu. I., & Smychok, V. D. (2009). Use of device of cryptography of audioinformation in operative work. Scientific conduct of Lviv state university of internal affair, 1, 78-87. [in Ukrainian].
 10. For special forces worked personal system «own-alien»(n.d.). Voyennoye obozreniye. https://topwar.ru/127883-dlya-specnaza-razrabotana-personalnaya-sistema-svoy-chuzhoy.html [in Russian].
 11. In army of USA named of necessary characteristic system of «own-alien» for landsforces (n.d.). Military Cabinet | https://militarycabinet.com/v-armii-ssha-nazvali-neobhidni-harakteristiki-sistemi-svij-chuzhij-dlya-pihoti/[in Ukrainian].
Copyright 2014 18.148-154 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free