№ 1 (19) – 2023

ГРАФОАНАЛІТИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ СПРЯЖЕНИХ КРИВОЛІНІЙНИХПОВЕРХОНЬ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.23-28
 
завантаження  Н. П. Ісмаілова, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження  Т. М. Могилянець, канд. техн. наук
завантаження  Н. В. Олійник, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ісмаілова Н. П., Могилянець Т. М., Олійник Н. В. Графоаналітичне профілювання спряжених криволінійних поверхонь ріжучого інструменту. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 23-28. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.23-28
 

Анотація

У дослідженнях були розроблені графоаналітичний спосіб профілювання ріжучого інструменту для обробки гвинтової поверхні канавки свердла. Основою цих досліджень було визначення характеристики спряжених поверхонь, як геометричного місця основ нормалей, які направлені з точок поверхні обертання на задану гвинтову поверхню. Спосіб ґрунтується на положенні диференціальної геометрії про загальну нормаль у точках дотичності спряження поверхні.
Графоаналітичне профілювання є досить широким і розвиненим розділом науки, який спирається з одного боку на теоретичні та практичні досягнення прикладної геометрії, що дає можливість його використання, а з іншого боку, це потужний аналітичний апарат. Формування – наближене уявлення будь-якої множини об'єктів, явищ зовнішнього світу у вигляді геометричного різноманіття і відносин між ними. Спряження криволінійних поверхонь ріжучого інструменту, для обробки деталей в озброєнні та військовій техніці є однією із найважливіших тем. В статті запропоновано оптимізувати процес створенням універсального засобу, до числа яких, може бути віднесено і кінематичний метод, який буде застосовуватись для проектування та обробки виробів з наперед заданими параметрами. Використання графоаналітичного формування криволінійних поверхонь, як інструменту проектування в «ручному» режимі, при якому будуть закладені всі графічні формування спряжених криволінійних поверхонь, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Велике значення при проектуванні спряжених криволінійних поверхонь ріжучого інструменту, має точне відтворення його форму, як основи надійної та тривалої роботи майбутніх реальних виробів в озброєнні та військовій техніці. Дана стаття має на мету зробити певний крок у цьому напрямку, стосовно створення спряжених криволінійних поверхонь для проектування ріжучого інструменту, щодо обробки виробів в озброєнні та військової техніки.

Ключові слова

Графоаналітичне формування, кінематичний метод, спряженні поверхні, кінематичні пари, параметри, формоутворення, криволінійні поверхні, канавка свердла.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Подкоритов А. М. Наукові основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Міжвідомчий науково-практичний збірник. «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ, 2010. Вип. 84. С. 8–17.
  2. Исмаилова Н. П. Параметрическое определение характеристики сопряженных квазивинтовых поверхностей исключающих интерференцию. Наукові нотатки. 2015. Вип. 48. С. 90–92.
  3. Подкоритов А. М., Ісмаілова Н. П. Теоретичні основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію : монографія. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. 330 с.
  4. Подкоритов А. М., Ісмаілова Н. П. Загальний ітераційній метод виключення інтерференції спряжених квазігвинтових поверхонь. Сучасні проблеми моделювання. 2016. Вип. 5. С. 98–103.
 
 
 

References

 
  1. Podkoritov, A. M. (2010). Scientific basis of conjugate quasi-helical surfaces that exclude interference. Mizhvidomchyinaukovo-tekhnichnyizbirnyk «Prykladnaheometriia ta inzhenernahrafika», 84, 8-17. [in Ukrainian].
  2. Ismailova, N. P. (2015). Parametric identification characteristics conjugated kvazihvyntovyh surfaces, which eliminates interference.Mizhvuzivskyizbirnyk «Naukovinotatky», 48, 91-93. [in Russian].
  3. Podkoritov, A. M., & Ismailova, N. P. (2016). Theoretical foundations of interference-excluded conjugate quasi-helical surfaces. Kherson: FOP Gryn D. S Publ. [in Ukrainian].
  4. Podkoritov, A. M., & Ismailova, N. P. (2016). General iterative method for eliminating interference of conjugate quasi-helical surfaces. Modern modeling problems, 5, 98-103. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.23-28 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free