№ 1 (19) – 2023

ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМИ КІНЕМАТИЧНОГО ГВИНТА ПРИ ФОРМУВАННІ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ В ОЗБРОЄННІ ТА ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.29-34
 
завантаження  Н. П. Ісмаілова, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження  Н. В. Олійник, канд. техн. наук, доц.
завантаження  І. С. Мікрюков
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ісмаілова Н. П., Олійник Н. В., Мікрюков І. С. Застосування діаграми кінематичного гвинта при формуванні криволінійних поверхонь в озброєнні та військовій техніці. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 29-34. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.29-34
 

Анотація

У статті розглядаються питання утворення поверхонь рухом допоміжних поверхонь (посередників), з урахуванням діаграми кінематичного гвинта. У сучасних існуючих механізмах працюючих на швидкостях, статичні навантаження перевищують у багато разів динамічні. Запропоновано профілювання спряжених криволінійних поверхонь кінематичних пар стосовно проєктування механізмів озброєння та військової техніки з різними геометричними формами, системи та можливо оброблювати методом обкатки утворених рухом допоміжних поверхонь (посередників).
Спряжені криволінійні поверхні кінематичних пар, з різними параметрами, у свою чергу, вимагають розробки нових ефективних кінематичних способів проєктування, що забезпечить високу точність при обробці виробів, які застосовуються в механізмах, і обробляються на автоматизованих лініях. Також дозволить розширити сферу застосування найбільш прогресивних способів обробки складних виробів. Кінематичний гвинт як універсальний геометричний спосіб формування спряжених лінійчатих поверхонь, тому у статті поставили завдання дослідити можливість застосування кінематичного гвинта для проєктування спряжених криволінійних поверхонь. Дослідження розроблено з урахуванням доведеної теореми академіка А.М. Подкоритова, про миттєві аксоїди, яка дозволить формувати спряжені криволінійні поверхні в механізмах озброєння та військової техніки, за допомогою діаграми кінематичного гвинта, в якому враховується кінематика металорізальних верстатів. При вирішенні поставленого завдання скорочується термін проєктування та підвищується точність виготовлення виробів у механізмах.

Ключові слова

кінематичний метод, кінематичний спосіб, геометрична модель, ріжучий інструмент, спряжені поверхні, криволінійна поверхня, параметризація, діаграма кінематичного гвинта, допоміжні поверхні (посередник), миттєві огинаючи аксоїди.
 
 

Список бібліографічних посилань

  1. Николаев А.Ф. Диаграмма винта и ее применение к определению сопряженных линейчатых поверхностей с линейным касанием. Труды семинара по теории механизмов и машин. 1950. Вып. 37. С. 52–106.
  2. Подкоритов А. М. Наукові основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Міжвідомчий науково-практичний збірник. «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ, 2010. Вип. 84. С. 8–17.
  3. Подкоритов А. М., Ісмаілова Н. П. Загальний ітераційній метод виключення інтерференції спряжених квазігвинтових поверхонь. Сучасні проблеми моделювання. 2016. Вип. 5. С. 98–103.
  4. Ісмаілова Н. П. Формування криволінійних поверхонь, що виключають інтерференцію в зубчатих зачепленнях. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь, 2013. Вип 4. С. 113–118.
 
 
 

References

 
  1. Nikolaev, A.F. (1950). Screw diagram and its application to the definition of conjugate ruled surfaces with linear tangency. Tr. seminar on the theory of mechanisms and machines, 37, 52-106.[in Russian].
  2. Podkoritov, A. M. (2010). Scientific basis of conjugate quasi-helical surfaces that exclude interference. Mizhvidomchyinaukovo-tekhnichnyizbirnyk «Prykladnaheometriia ta inzhenernahrafika», 84, 8-17. [in Ukrainian].
  3. Podkoritov, A. M., & Ismailova, N. P. (2016). General iterative method for eliminating interference of conjugate quasi-helical surfaces. Modern modeling problems, 5, 98-103. [in Ukrainian].
  4. Ismailova. N. P. (2013). Formation of curvilinear surfaces that eliminate interference in toothed gears. Proceedings of the Tavri State Agro-Technological University, 4, 113-118. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.29-34 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free