№ 1 (19) – 2023

ІГРОВА МОДЕЛЬ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯМОМЕНТУ ПОЧАТКУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.35-39
 
завантаження  А. В. Головань, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  В. Г. Головань, канд. техн. наук, проф.
завантаження  Д. С. Максимчук
завантаження С. О. Нікул, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Головань А. В., Головань В. Г., Нікул С. О., Максимчук Д. С. Ігрова модель підтримки прийняття рішення щодо визначення моменту початку модернізації системи озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 35-39. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.35-39
 

Анотація

Ця стаття пропонує ігрову модель підтримки прийняття рішень для визначення оптимального моменту початку модернізації системи озброєння та військової техніки (ОВТ). В контексті ігор з одностороннім підстеженням, де військовий аналізує чисту стратегію суперника, автори розглядають ситуацію, коли військовий має визначити найкращий час для початку модернізації ОВТ.
Одним з ключових аспектів визначення оптимального моменту початку модернізації є аналіз стратегії суперника. У статті наведені рекомендації щодо вибору моменту початку аналізу чистої стратегії суперника в іграх з одностороннім підстеженням. У рамках цієї ігрової моделі, військовий може розглядати різні стратегії суперника і їх вплив на результати конфлікту. Зокрема, враховуються рішення щодо модернізації ОВТ та їх вплив на бойові характеристики. Використання ігрової моделі підтримки прийняття рішень щодо визначення моменту початку модернізації системи ОВТ може бути корисним для військових стратегів та аналітиків, які займаються плануванням та управлінням військовими операціями. Це допомагає зрозуміти, як враховувати дії суперників та підтримувати конкурентоспроможність військових сил шляхом вчасної та оптимальної модернізації ОВТ.
Врахування ігрових аспектів і використання математичних моделей можуть покращити стратегічне планування та прийняття рішень в контексті модернізації системи озброєння та військової техніки. Застосування ігрової моделі може допомогти визначити оптимальний час для початку модернізації, що сприяє досягненню стратегічних цілей та забезпеченню військової переваги. Це також може допомогти ефективно використовувати ресурси та знизити ризики, пов'язані зі застарінням військової техніки.У майбутньому можливе подальше вдосконалення ігрової моделі, шляхом додавання нових факторів та уточнення математичних алгоритмів. 

Ключові слова

модель, модернізація, система озброєння та військової техніки, стратегія, теорія ігор.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Розпорядження Міністра оброни україни від 12.06.р. № 610.
 2. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій : підручник. Сьоме видання перероблене та доповнене. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2006. 816 с.
 3. Леонтьєв О. Б., Науменко М. В. Напрями удосконалення науково-методичного апарату обґрунтування основних напрямів розвитку системи озброєння авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 3(40). С. 69–78. https://doi.org/10.30748/nitps.2020.40.08.
 4. Руснак І.,Петренко А.,Яковенко А., Романюк І., КохноВ.Обороннеплануваннянаосновіспроможностей:особливостітаперспектививпровадження.Наука і оборона.2017. №2. С.3–10.
 5. Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін.; за заг. ред. д. військ. н. А. Сиротенка. Київ : НУОУ, 2020. 274 с.
 6. Оборонний огляд: український вимір 2014–2018: монографія / Ф. Саганюк, А.Павліковський, П. Щипанський, В. Павленко та ін.; за заг. ред. д. військ. н., проф. І.Руснака. Київ: МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. 196 с.
 
 
 

References

 
 1. Recommendations for Defense Planning on the basis of capabilities in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine, approved by the Minister of Defense of Ukraine No. 610 (2017). [in Ukrainian].
 2. Zaichenko, Yu. P. (2006). Operations research. (The seventh edition is revised and supplemented). Slovo Publishing House. [in Ukrainian].
 3. Leontiev, O., & Naumenko, М. (2020). Directions for improving the scientific and methodological apparatusof substantiation of the main directions of the aviation armament system development of the Air Force of Ukraine. Science and Technology of the Air Force of Ukraine, 3(40), 69-78. [in Ukrainian].
 4. Rusnak, I., Petrenko, A., Yakovenko, A., Romaniuk, I., & Kohno, V. (2017). Defense planning based on capabilities: peculiarities and prospects of implementation. Science and defense, 2, 3-10. [in Ukrainian].
 5. Pavlikovsky, A., Frolov, V., & Saganyuk, F. (2020). Defense reform: a systematic approach to defense management. (A. Syrotenko, Ed.). NUOU Publ. [in Ukrainian].
 6. Saganiuk, F., Pavlikovskyi, A., Shchypanskyi, P., & Pavlenko, V. (2019). Defense review: Ukrainian dimension 2014–2018. (I. Rusnak, Ed.). NUOU Publ. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.35-39 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free