№ 1 (19) – 2023

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИРІШЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В УМОВАХ ВЕДЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.40-49
 
завантаження  О. Ю. Коркін, PhD (Engin.)

 

завантаження  О. М. Семененко, д-р військ. наук, проф.
завантаження  С. В. Митченко
завантаження  О. І. Зарицький, канд. техн. наук, доц.
завантаження  С. Л. Столінець
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Коркін О. Ю., Семененко О. М., Митченко С. В., Зарицький О. І., Столінець С. Л. Математична модель вирішення багатокритеріальної задачі вибору раціональних форм та способів застосування військ (сил) в умовах ведення російсько-української війни. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 40-49. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.40-49
 

Анотація

Аналіз збройної агресії Російської Федерації проти України від початку 2014 року виявляє нові підходи до розвитку збройної боротьби, які впливають на будівництво і розвиток збройних сил. Перераховані в статті фактори та наявні результати російсько-української війни впливають на ефективність цієї боротьби та вимагають подальшого удосконалення форм та способів застосування військ (сил).Зазначене в свою чергу позначається на ефективності виконання оборонних та наступальних завдань військ (сил), що безпосередньо залежить від якості прийняття рішень під час оперативного планування в системі управління сил оборони України.
Необхідність підвищення якості прийняття рішень викликає необхідність дослідження математичного апарату за напрямом вибору раціонального варіанту комбінації форм та способів застосування сил оборони України.
Сьогодні існує багато моделей вибору раціональних форм та способів застосування військ (сил) за різних ситуацій воєнного характеру для вирішення завдань визначеного сценарію в рамках ведення операцій військ (сил). Проте, більшість цих моделей не адаптовані до прийняття рішень щодо вибору раціональних форм та способів ведення бойових дій в умов впливу зовнішніх та внутрішних факторів, а також за умов наявності декількох показників.
Результатом статті є запропонований підхід до формування математичної моделі вирішення багатокритеріальної задачі вибору раціональних форм та способів застосування військ (сил) в умовах ведення російсько-української війни. Такого роду розрахунки повинні проводитися з набором можливих сценаріїв застосування сил оборони з метою вибору оптимального варіанту дій. Загальна оцінка ефективності виконання усіх сценаріїв розраховується відповідно до викладеної методики із подальшим порівнянням із вимогами, які висуваються до результатів проведення операції військ (сил).

Ключові слова

багатокритеріальна задача, форми та способи застосування військ (сил), озброєння та військова техніка, ефективність виконання завдань, якість прийняття рішень.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Російське вторгнення в Україну (з 2022) – Вікіпедія.Вікіпедія. URL:https://uk.wikipedia.org/wiki/Російське_вторгнення_в_Україну_(з_2022)(дата звернення: 07.02.2023).
 2. Воєнні аспекти протидії «гібридній» агресії: досвід України : монографія / колектив авторів ; за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 176 с.
 3. Семененко О., Добровольський Ю., Ярмольчик М., Рахманий О., Тарасов О., Ремез А. Українська військово-економічна ядерна бомба вже розірвалася у економіці Росії (ретроспектива, дійсне та майбутнє) Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». 2022. Т. 12, № 1, С. 179–197. URL: https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.17.
 4. Парахонський Б.О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: монографія. Київ : НІСД, 2019. 560 с.
 5. Гамора В. В., Пєвцов Г. В., Коваль В. В. До питання подальшого розвитку форм та способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України. Наука і техніка Повітряних Сил ЗС України. 2012. № (9). С. 4–7.
 6. Воробйов Г. П. Розвиток форм і способів застосування Збройних Сил України. Наука і оборона. 2014. № 1. С. 27–30.
 7. Толубко В. Б., Бут Ю. І., Косєвцов В. О. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів : навч. посіб. Київ. НАОУ, 2002.с.
 8. Радецький В. Г., Руснак І. С., Загорка О. М. та ін. Методологічні засади обґрунтування раціональних форм та способів застосування угруповань військ (сил): воєнно-теоретична праця. За заг. ред. С. О. Кириченка. Київ. НАОУ, 2007. 288 с.
 9. Методика оперативно-тактических (тактических) расчётов при планировании огневого поражения противника ракетными войсками и артиллерией в операции (бою). Москва : Воениздат, 1990. С .77.
 10. Вентцель Е. С., Лихтеров Я. М., Мильграм Ю. Г., Худяков И. В. Основы теории боевой эффективности и исследования операций. Москва : Воениздат, 1961. 524 с.
 11. Теория боевой эффективности и исследование операций. Часть 2. Общие математические методы и основные задачи оценки эффективности боевых действий. Монино : ВВА, 1969. 276 с.
 12. Кирилов В. И., Крылов Н. В., Грошев В. Н. Теория боевой эффективности : учеб. пос. 1964. 268 с.
 13. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети. Пер. с англ., науч. ред. А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. Изд. 4-е. Москва : ЛЕНАНД, 2015. 360 с.
 14. Венцель Е. С. Исследование операций. Москва : Советское радио, 1972. 551 с.
 15. Зайченко Ю. П. Исследование операций. Киев : Вища школа, 1975. 320 с.
 
 
 

References

 
 1. Russian invasion of Ukraine (2022) (2022). Wikipedia.https://uk.wikipedia.org/wiki/Російське_вторгнення_в_Україну_(з_2022) [in Ukrainian].
 2. Syrotenko, A. (Ed.). (2020). Military aspects of countering «hybrid» aggressionthe experience of Ukraine.NUOU Publ. [in Ukrainian].
 3. Semenenko, O., Dobrovolskyi, Yu., Yarmolchyk, M., Rakhmany, O., Tarasov, O., & Remez, A. (2022). The Ukrainian military-economic nuclear bomb has already exploded in the Russian economy (retrospective, current and future). Journal of Scientific Papers «Social Development and Security», 12, 1, 179-197. https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.17. [in Ukrainian].
 4. Parakhonskyi, B. O., & Yavorska, G. M. (2019). Ontology of war and peace: security, strategy, meaning. NISD Publ. [in Ukrainian].
 5. Gamora, V. V., Pevtsov, G. V., & Koval, V. V. (2012). To the issue of further development of the forms and methods of use of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 3 (9), 4-7. [in Ukrainian].
 6. Vorobyov, G. P. (2014). Development of forms and methods of application of the Armed Forces of Ukraine. Science and defense, 1, 27-30. [in Ukrainian].
 7. Tolubko, V. B., But, Yu. I., & Kosevtsov, V. O. (2002). The main regularities of modern local wars and armed conflicts. NAOU Publ. [in Ukrainian].
 8. Radetsky, V. G., Rusnak, I. S., & Zagorka, O. M. and others. (2007). Methodological principles of substantiation of rational forms and methods of application of groups of troops (forces): military-theoretical work. (S. O. Kirichenka (Ed.). NAOU Publ. [in Ukrainian].
 9. Methodology of operational-tactical (tactical) calculations when planning a fire attack on the enemy by missile troops and artillery in an operation (battle). (1990). Voenyzdat Publ. [in Russian].
 10. Wentzel, E. S., Lykhterov, Y. M., Mylgram, Y. G., & Khudyakov, I. V. (1961). Basics of the theory of combat effectiveness and operational research. Voenyzdat Publ. [in Russian].
 11. Theory of combat effectiveness and research of operations. (1969). Part 2. General mathematical methods and basic tasks of assessing the effectiveness of combat operations. Monino Publ. [in Russian].
 12. Kyrylov, V. I., Krylov, N. V., & Groshev, V. N. (1964). Theory of combat effectiveness. [in Russian].
 13. Saati, T. (2015). Decision-making in dependence and feedback. Analytical networks. (A. V. Andreychikov, O. N. Andreychikova, Trans. (Eds.)). LENAND Publ. [in Russian].
 14. Wenzel, E. S. (1972). Operations research. Soviet Radio Publ. [in Russian].
 15. Zaichenko, Yu. P. (1975). Operations research. Higher school Publ.[in Russian].
Copyright 2014 19.40-49 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free