№ 1 (19) – 2023

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОПИСУ ОПЕРАЦІЇ УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) ШЛЯХОМ ОНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ МОДЕЛЮВАННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ МЕХАНІЗОВАНИХ (ТАНКОВИХ) ВІЙСЬК

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.50-57
 
завантаження  О. М. Семененко, д-р військ. наук, проф.

 

завантаження  А. Є. Єфіменко, канд. військ. наук, доц.
завантаження  В. В. Луханін
завантаження  В. А. Горгуленко
завантаження  Ю. Б. Добровольський, канд. техн. наук, доц.
завантаження  М. О. Ярмольчик
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Луханін В. В., Горгуленко В. А., Добровольський Ю. Б., Ярмольчик О. М. Методичний підхід до удосконалення імітаційної моделі опису операції угруповання військ (сил) шляхом оновлення порядку моделювання бойових дій підрозділів механізованих (танкових) військ. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 50-57. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.50-57
 

Анотація

Аналіз досвіду ведення бойових дій показує, що значна роль в операціях угруповань військ (сил) належить підрозділам (частинам) механізованих (танкових) військ. Існуюча математична модель бойових дій підрозділів механізованих (танкових) військ в імітаційній моделі операції угруповання військ (сил) дозволяє моделювати тактичні дії підрозділів (частин) механізованих (танкових) військ, проте є дещо узагальненою та не завжди відповідає вимогам сьогодення. Тому, в статті запропоновано методичний підхід до удосконалення математичної моделі бойових дій підрозділів (частин) механізованих (танкових) військ в імітаційній моделі операції (бойових дій), основний зміст якої полягає у використанні такого алгоритму, що дасть змогу більш детально моделювати тактичні дії підрозділів (частин) механізованих (танкових) військ. Новизною такого алгоритму є можливість: визначати показники пріоритетності цілей (об’єктів противника) на полі бою під час моделювання, тим самим впливаючи на порядок та черговість вогневого ураження; моделювати дії батальйонних тактичних груп, що набули широкого застосування у війні; здійснювати під час моделювання маневр вогнем та зосередження вогню; віддавати накази на вогневе ураження у ручному режимі, імітуючи тим самим цілевказання командира; проводити розвідку цілей на дальність прямої видимості тощо. Математичне моделювання дій підрозділів (частин) механізованих (танкових) військ в удосконаленій математичній моделі дозволить розширити можливості імітаційної моделі операції (бойових дій) в цілому та, зокрема, підвищити точність результатів моделювання операції угруповання військ (сил). 

Ключові слова

імітаційне моделювання, моделювання тактичних дій підрозділів, угруповання, озброєння та військова техніка, контрнаступальна операція, механізовані (танкові) війська, ефективність ведення бойових дій, операція угруповання військ (сил), вогневе ураження, цілевказання.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Розробка робочої версії комплексу математичних моделей та інформаційно-розрахункових задач для забезпечення підготовки і проведення заходів оперативної підготовки. (2020). Звіт про НДР “Ієрархія-2”. Аналіз типових завдань органів військового управління під час підготовки та проведення заходів оперативної підготовки. Київ. ЦНДІ ЗС України. 61 с.
 2. Разработка комплекса имитационных математических моделей общевойсковых операций Вооруженных Сил Украины. (1994). Отчёт о НИР “Модель” (итоговый). Киев. ЦНДИ ВС Украины. 118 с.
 3. Аналіз ведення маневрених бойових дій під час відсічі збройної агресії Російської федерації проти України. Київ. ЦНДІ ЗС України. 2022. 99 с.
 4. Russia’s Ill-Fated Invasion of Ukraine: Lessons in ModernCSIS | Center for Strategic and International Studies. URL: https://www.csis.org/analysis/russias-ill-fated-invasion-ukraine-lessons-modern-warfare
 5. Даник Ю. Г. Методологія синтезу ситуаційних розвідувально-ударних комплексів.Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 2 (35). С. 13–22.
 6. Бутвін Б. Л., Машкін О. О., Соломицький О. І. Використання модифікованих рівнянь динаміки середніх для оперативного прогнозування ходу та результатів бойових дій.Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки і оборони. 2019. № 2. С. 115–120.
 7. Соболєв О. М., Богучарський О. В., Воробйов А. В. Підходи до моделювання комплексного вогневого ураження для різнорідних угруповань військ (сил). Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. 2010. № 3. С. 102–108.
 8. Паливода А. В. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина III (взвод, відділення, екіпаж). Київ, 2018. 332 с.
 9. Удосконалення комплексу математичних моделей, розрахункових задач для обґрунтування раціональних рішень за напрямами будівництва ЗС, застосування та всебічного забезпечення угруповань військ (сил). Звіт про НДР “Пасіка-5” (остат.). Київ. ЦНДІ ЗС України, 2019. 39 с.
 10. Стеблецький В. Б., Демчик В. І., Іонкін О. В. Про один підхід до моделювання вогневого ураження основним озброєнням механізованих (танкових) підрозділів. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. 2010. № 4. С. 280–288.
 11. Горгуленко В. А., Богучарський О. В., Воробйов А. В. Підхід до математичного моделювання дій механізованих (танкових) підрозділів в імітаційній моделі операції (бойових дій). Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. 2021. № 1. С. 256–266.
 12. Мовчан А.С. Підхід до математичного моделювання дій безпілотних літальних апаратів в математичній моделі операції (бойових дій) військ (сил). Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. 2022. № 2. С. 229–239.
 13. Венцель Е. С. Исследование операций. Москва : Советское радио. 1972. 551 с.
 14. Зайченко Ю. П. Исследование операций. Киев : Вища школа.1975. 320 с.
 15. Загорка О. М. До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мережецентричній війні. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2012. № 3. С. 8–13.
 
 
 

References

 
 1. Development of a working version of a complex of mathematical models and information and calculation tasks to ensure preparation and conduct of operational training activities. (2020). Report on the GDR “Hierarchy-2”. Analysis of typical tasks of military administration bodies during preparation and implementation of operational training activities. Kyiv. Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 2. Development of a complex of simulated mathematical models of joint military operations of the armed forces of Ukraine. (1994). Report on NIR “Model” (final). Kyiv. Center of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 3. Analysis of the conduct of maneuver combat operations during the repulse of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. (2022).Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine. Kyiv. [in Ukrainian].
 4. Russia’s Ill-Fated Invasion of Ukraine: Lessons in Modern Warfare. (n.d.). CSIS | Center for Strategic and Internationalhttps://www.csis.org/analysis/russias-ill-fated-invasion-ukraine-lessons-modern-warfare
 5. Danyk, Y. G. (2019).Methodology of the synthesis of situational intelligence-strike complexes. Modern information technologies in the sphere of security and defense, 2 (35), 13-22. [in Ukrainian].
 6. Butvin, B. L., Mashkin, O. O., & Solomytskyi, O. I. (2019). The use of modified equations of the dynamics of averages for operational forecasting of the course and results of combat operations. Modern information technologies in the field of security and defense, 2, 115–120.[in Ukrainian].
 7. Sobolev, O. M., Bogucharskyi, O. V., & Vorobyov, A. V. (2010). Approaches to modeling complex fire damage for heterogeneous groups of troops (forces). Collection of scientific works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 3, 102–108.[in Ukrainian].
 8. Palivoda, A. V. (2018). Combat charter of the mechanized and tank troops of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part III (platoon, division, crew). Kyiv. [in Ukrainian].
 9. Improvement of the complex of mathematical models, calculation problems for substantiating rational decisions in the areas of military construction, application and comprehensive support of groups of troops (forces). (2019). Report on the “Pasika-5” GDR (final). Kyiv. Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 10. Stebletskyi, V. B., Demchyk, V. I., & Ionkin, O. V. (2010). About one approach to modeling fire damage by the main weapons of mechanized (tank) units. Collection of scientific works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 4, 280-288.[in Ukrainian].
 11. Gorgulenko, V. A., Bogucharskyi, O. V., & Vorobyov, A. V. (2021). Approach to mathematical modeling of the actions of mechanized (tank) units in a simulation model of an operation (combat). Collection of scientific works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 1, 256-266. [in Ukrainian].
 12. Movchan, A. S. (2022). Approach to the mathematical modeling of the actions of unmanned aerial vehicles in the mathematical model of operations (combats) of troops (forces). Collection of scientific works of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 2, 229-239.[in Ukrainian].
 13. Wenzel, E. S. (1972). Operations research. Soviet Radio Publ. [in Russian].
 14. Zaichenko, Yu. P. (1975). Operations research. Higher school Publ.[in Russian].
 15. Zagorka, O. M. (2012). On the issue of the use of reconnaissance-strike and reconnaissance-fire complexes in network-centric warfare. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 3, 8-13. [in Ukrainian]. 
Copyright 2014 19.50-57 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free