№ 1 (19) – 2023

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ЗРАЗКІВ РУХОМИХ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГООЗБРОЄННЯ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.58-67
 
завантаження  Т. С. Іванов

 

завантаження  Р. В. Булгаков, канд. техн. наук
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Іванов Т. С., Булгаков Р. В. Обґрунтування технічних вимог до властивостей сучасних зразків рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту ракетно-артилерійського озброєння. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 58-67. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.58-67
 

Анотація

Реалії сьогодення призвели до того, що в різного роду джерелах досить активно починають розглядаючи питання пошуку варіантів покращення системи ремонту та відновлення озброєння та військової техніки в Збройних Силах України та удосконалення (модернізації) рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту ОВТ. Звичайно в більшості випадків тематикою даних робіт є розгляд засобів технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки, дещо рідше бронетанкового озброєння і техніки, і, на жаль, майже відсутні роботи що стосуються рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту ракетно-артилерійського озброєння.
Минула стаття була присвячена аналізу складу рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту ракетно-артилерійського озброєння в ЗС України та порядку їх застосування. Також було розглянуто питання щодо удосконалення наявних рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту озброєння номенклатури ракетно-артилерійського озброєння. Викладений в ній матеріал створив умови обґрунтувати в даній статі технічні вимоги до властивостей рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту ракетно-артилерійського озброєння. Доцільним на думку авторів є обґрунтування таких властивостей як ремонтопридатність, технологічна оснащеність і економічність ремонтних зразків ракетно-артилерійського озброєння.
Обґрунтування наведених вище технічних вимог створить всі передумови для розроблення рекомендацій необхідних для розробки рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту ракетно-артилерійського озброєння сучасного зразку, основними з яких можуть бути – рекомендації щодо базового шасі та кузова фургона (контейнера), щодо обладнання та спеціалізації майстерні та щодо функціонального наповнення та розрахунку майстерні.

Ключові слова

ракетно-артилерійське озброєння, наземні системи озброєння, рухомий засіб, ремонт, відновлення.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Марченко О., Вишневський В.. Якщо не реформувати ремонтно-евакуаційні підрозділи ЗСУ очікують великі втрати у техніці. Ukrainian Military pages. Київ. 2014-2021. https://www.ukrmilitary.com/2021/05/rem-evak.html">URL: https://www.ukrmilitary.com/2021/05/rem-evak.html (дата звернення: 30.01.2023).
 2. Коцюруба В., Сівак В., Угринович О. Методичний підхід для формулювання вимог до системи відновлення озброєння та військової техніки. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”. 2021. Vol. 11, No. 4. С. 159. DOI: 10.33445/sds.2021.11.4.14. (дата звернення: 30.01.2023).
 3. Павловський В. О., Мазур В. Ю., Таргонський В. Ф. Методичний підхід щодо обґрунтування складу ремонтних підрозділів для відновлення техніки тилу оперативного угрупування військ. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2020. Вип. 2 (38). С. 119–124. URL:https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-38-2-119-124 (дата звернення: 31.01.2023).
 4. Кубарев А. И. Надежность в машиностроении. Москва : Госстандарт, 1989. С. 9.
 5. ДСТУ 2864-94. Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1997. С. 2–3.
 6. ДСТУ 2861-94. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. Вид. офіц. Київ : Держстандарт України, 1994. С. 2.
 7. Колегаев Р. Н. Экономическая оценка качества и оптимизации системы ремонта машин. Москва : Машиностроение, 1980. 239 с.
 8. Вентцель Е. С., Овчаров Л. А. Теория случайных процесов и ее инженерные приложения : изд. 2. Москва : Наука, 2000. 480 с.
 
 
 

References

 
 1. Marchenko, O., & Vishnevskyi, V. (2014-2021). If the repair and evacuation units of the Armed Forces of Ukraine are not reformed, large losses in equipment are expected. Ukrainian Military pages. URL: https://www.ukrmilitary.com/2021/05/rem-evak.html [in Ukrainian].
 2. Kotsyruba, V., Sivak, V., & Ughrynovych, O. (2021). Methodical approach for formulating requirements for the system of restoration of weapons and military equipment. Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, 11, 4. С. 159. DOI: 10.33445/sds.2021.11.4.14. [in Ukrainian].
 3. Pavlovsky, V. O., Mazur, V. Yu., & Targonskyi, V. F. (2020). A methodical approach to substantiating the composition of repair units for the restoration of rear equipment of an operational group of troops. Modern information technologies in the field of security and defense, 2 (38), 119-124. https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-38-2-119-124 [in Ukrainian].
 4. Kubarev, A. I. (1989). Reliability in mechanical engineering. Gosstandart. [in Russian].
 5. The reliability of technology. Experimental evaluation of the control of supremacy. Basic provisions(DSTU 2864-94) (1997). Derzhstandard Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 6. Reliability of equipment. Reliability analysis. Substantive provisions (DSTU 2861-94) (1994). Derzhstandard Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 7. Kolegaev, R. N. (1980). Economic assessment of the quality and optimization of the machine repair system. Moscow: Mashinostroenie Publ. [in Russian].
 8. Ventzel, E. S., & Ovcharov, L. A. (2000). Theory of random processes and its engineering applications. Nauka Publ. [in Russian].
Copyright 2014 19.58-67 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free