№ 1 (19) – 2023

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ РОЗВІДКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.68-73
 
завантаження  Ю. Г. Душкін

 

завантаження  М. Є. Галактіонов
завантаження  Д. С. Цаприка
завантаження  А. П. Чкалов
завантаження  А. В. Буз
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Душкін Ю. Г., Галактіонов М. Є., Цаприка Д. С., Чекалов А. П., Буз А. В. Оптико-електронні засоби розвідки, можливості та перспективи. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 68-73. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.68-73
 

Анотація

Як свідчить досвід бойових дій війни Росії проти України, на сьогоднішній день велика увага військових науковців приділяється розвитку можливостей та удосконаленню оптико-електронних засобів розвідки. Сучасний науково-технічний прогрес та новітні технології вплинули на розробку і вдосконалення озброєння і військової техніки нового покоління, що привело до покращення технічних характеристик. Значно підвищилась швидкість пересування озброєння і це вплинуло на час знаходження його в зоні виявлення. За рахунок використання спеціальних протирадіолокаційних покриттів значно знижується помітність озброєння та стає малою його ефективна площа розсіювання, що приводить також до підвищення завадозахисту і підвищення ефективності протидії технічним засобам розвідки, особливо радіолокаційним та радіотехнічним. Наукова робота присвячена розкриттю особливостей бойового застосування сучасних оптико-електронних засобів розвідки, які мають значні переваги перед іншими технічними засобами розвідки за умови використання новітніх технологій у широкому спектрі частот. Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що зараз особлива увага приділяється сучасним оптико-електронним засобам розвідки, які забезпечують спостереження, виявлення і прицілювання. У роботі відмічено, що успіх бойового застосування сучасних оптико-електронних засобів розвідки буде тільки там, де постійно проводиться їх удосконалення та всебічно розширяються можливості їх використання. Сучасні оптико-електронні засоби розвідки мають багато переваг перед іншими технічними засобами розвідки. Це невелике енергоспоживання, екологічна чистота, вони не потребують додаткових систем завадозахисту, відносна простота конструкції та експлуатації, невеликі габарити.

Ключові слова

ефективність, сучасні оптико-електронні засоби, енергоспоживання, спостереження, прицілювання, концепції, завадозахищенність, прихованість.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Маміч В. В., Чкалов А. П., Галактіонов М. Є. Цаприка Д. С. Аналіз можливостей виявлення оптико-електронних засобів розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м.Одеса). 2020. Вип. 2(14). Ч. І. С. 5–10. URL: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.5-10.
 2. Чкалов А. П., Душкін Ю. Г., Галактіонов М. Є., Маміч В. В. Удосконалення захисту оптико-електронних засобів розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. Вип. 1(13). Ч. І. С. 333–339. URL: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.333-339.
 3. Кухар М. А., Науменко А. М., Щербінін С. О. Аналіз конструкції та характеристик оптичних прицілів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряний Сил. 2016. Вип. 1. С. 129–132.
 4. Каблуков О. А. Особливості застосування засобів маскування військ і об’єктів від оптико-електронних засобів повітряної розвідки противника: історичний аспект. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2010, № 1. С. 180–181.
 5. Пасько І. В. Артилерійські оптико-електронні засоби розвідки, спостереження та цілевказання. Перспективи та шляхи розвитку бойового забезпечення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України : матеріали воєнно-наукової конференції (м. Суми, 23 квітня 2009 р.) Суми, 2009. С. 29–30.
 6. Лифанов Ю. С., Саблин В. Н., Салин М. И. Направления развития зарубежных средств наблюдения за полем. Москва : Радиотехника, 2004. 64 с.
 7. Експериментальне дослідження оптичної примітності об’єктів АБТТ для охорони периметра об’єкту: звіт про НДР / Акад. ВВ МВС України ; під кер. І. Ю. Бірюков. Xарків, 2012. 85 с.
 
 
 

References

 
 1. Mamich, V.V., Chkalov, A.P., Galaktionov, M.E.,& Tsaprika, D.S. (2020). Analysis of detection possibilities of optical and electronic means of intelligence. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2(14), part 1, 5-10. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.5-10. [in Ukrainian].
 2. Chkalov, A. P., Dushkin, Y. G., Galaktionov, M. E., & Mamich, V. V. (2020). Improvement of the protection of optical and electronic means of intelligence. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(13), part 1, 333-339. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.333-339. [in Ukrainian].
 3. Kuhar, M. A., Naumenko, A. M., Shcherbinin, S. O. (2016). Analysis of the design and characteristics of optical sights. Collection of scientific works of the Kharkiv National University of the Air Force, 1, 129-135. [in Ukrainian].
 4. Kablukov, O. A. (2010). Peculiarities of the use of means of masking troops and objects from optical-electronic means of aerial reconnaissance of the enemy: historical aspect. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 1, 180–181. [in Ukrainian].
 5. Pasko, I. V. (2009). Artillery optical-electronic means of reconnaissance, surveillance and targeting. In Prospects and ways of development of combat support of missile troops and artillery of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine: materials of the military-scientific conference (p. 29-30). [in Ukrainian].
 6. Lyfanov, Y. S., Sablin, V. N., & Salyn, M. I. (2004). Directions of the development of foreign field surveillance tools. Radiotehnika Publ. [in Russian].
 7. Experimental study of the optical attractiveness of ABTT objects for the protection of the perimeter of the object. (Report on the GDR). (2012). Acad. Internal Affairs Ministry of Ukraine. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.68-73 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free