№ 1 (19) – 2023

ПОБУДОВА МАКРОМОДУЛЯ ОПЕРАТОРА ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.80-86
 
завантаження  С. М. Тарасенко

 

завантаження  А. О. Левченко, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Тарасенко С. М., Левченко А. О. Побудова макромодуля оператора та імітаційне моделювання процесу технічного обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 80-86. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.80-86
 

Анотація

Підвищення ефективності використання будь-якого зразка озброєння має в собі розуміння збільшення живучості зразка. Так як чим довше зразок озброєння перебуває у працездатному стані , тим ефективніше та якіснішим буде виконання завдань покладених на підрозділ. Вагомою складовою життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки (ОВТ) є технічне обслуговування, а якісна організація системи технічного обслуговування є запорукою довговічності використання ОВТ за призначенням.
Фактори впливу на експлуатаційні та бойові характеристики ОВТ є доволі багатогранні та такі що потребують підвищеної уваги зі сторони командирів підрозділів. Сучасні зразки ОВТ оснащені системами керування та контролю технічного стану систем, і чим новіший зразок тим системи є складніші, та дороговартіснішими, оснащення техніки такими системами забезпечують надійну та комфортну експлуатацію зразка і як наслідок вимагає суворого контролю за вчасним обслуговуванням, у випадку ж зворотно-протилежної діяльності посадових осіб відповідальних за експлуатацію відповідно передчасного виходу з ладу всього зразка, що є недопустимим у військових формуваннях.
Вчасно та якісно проводити планування обслуговування, прогнозуючи потреби ремонтного фонду для якнайшвидшого повернення зразка ОВТ, що обслуговується (вийшов з ладу) до строю. Тим самим підтримуючи техніку у постійній бойовій готовності. Саме цій меті повинні передувати розуміння проведення плануючих процесів, навіть не використовуючи натурні експерименти, а як варіант побудови операторних моделей, мікромодулів операторів технічного обслуговування та проводячи імітаційне моделювання процесу технічного обслуговування систем масового обслуговування.

Ключові слова

підвищення ефективності, життєвий цикл, операторна модель, фактори впливу, відмови, технічне обслуговування, технічний стан, відновлення, імітаційне моделювання, систем масового обслуговування.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем : учеб. пособие. Москва : Сов.радио,1980. 208 с.
 2. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики : учеб. пособие. Москва : Наука,1970. 664
 3. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем: учебное пособие. Москва : Наука,1968. 355
 4. Алчинов В. И., Сидоров А. И., Чистова Г. К. Надёжность технических систем военного назначения : учеб. пособие. Москва, Вологда : ИнфраИнженерия, 2019. 324 с.
 5. Левин С. Ф. Основы теории обеспечения эксплуатации технических объектов : учебное пособие. Москва : МО СССР, 1982. 99
 6. «Вопросы кибернетики». Выпуск 094. Статистические методы в теории обеспечения эксплуатации / ред. С. Ф. Левин. 94-те вид. Москва : АН СССР, 1982. 152 с.
 7. Тарасенко С. М. Математичні моделі системи технічного обслуговування, моделі станів у сфері обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 21–29. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.21-29.
 8. Тарасенко С. М., Левченко А. О. Принципи побудови операторної моделі процесу технічного обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 2(18). С. 61–65. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.61-65.
 
 
 

References

 
 1. Kovalenko, I. N. (1980). Analysis of rare events in assessing the efficiency and reliability of systems. Moscow: Sov.radio.Publ.[in Russian].
 2. Demidovsch, B. P.,& Maron, I. A.,(1970). Fundamentals of Computational Mathtematics. Moscow : Nauka. Publ. [in Russian].
 3. Buslenko, N. P. (1968). Modeling of complex systems. Moscow : Nauka. Publ. [in Russian].
 4. Alchinov, V. I., Sidorov, A. I., & Chistova, G. K.(2019). Reliability of technical systems for military purposes. Moskow : Vologda. Infra-Ingeneering. [in Russian].
 5. Levin, S. F. (1982). Fundamentals of the theory of ensuring the operation of technical objects. Moskow : USSR Ministry of Defense. Publ. [in Russian].
 6. Levin, S. F. (Ed.). (1988). Questions of cybernetics. Statistical methods in the theory of maintenance of operation. Digest of articles, 94. Moskow : USSR Academy of Sciences. Publ. [in Russian].
 7. Tarasenko, S. (2022). Мathematical models of maintenance system, models of status in the field of arms and military equipment maintenance. Collection of scientific works of the Odesa Military Academy, 1(17), 21-29. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.21-29. [in Ukrainian].
 8. Tarasenko, S., & Levchenko, A. (2022). Principles of building the operating model of the maintenance process of weapons and military equipment. Collection of scientific works of the Odesa Military Academy, 2(18), 61-https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.61-65. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.80-86 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free