ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА РОБОТУ РОЗПОДІЛЕНИХ СТРУКТУР НАЗЕМНОГО РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ІНТЕГРАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ «ОБЄКТ-СИСТЕМА» 

В. Чепкій, В. Скачков, О. Єфимчиков, В. Набок, О. Єльчанінов.

АНОТАЦІЯ

Досліджується наземний робототехнічний комплекс (РТК) як активна компонентна формація інтегрального проекту «об’єкт-система», що експлуатується в умовах проблемного середовища. Задача мінімізації впливу факторів дестабілізації на роботу наземного РТК вирішується на основі технологічного підходу. За такому підходу визначаються базові принципи розподіленого управління та реалізації їх в додатках мобільних структур наземного РТК. Квінтесенція останніх представлена технологією багатоантенних

MIMO-систем, що дозволило визначити компроміси застосування класичних методів та схем передачі, прийому і обробки MIMO-сигналів в різносенсорних каналах інформаційно-керуючої системи (ІКС) та системи радіозв’язку. З врахуванням складності виконання заявлених завдань, запропоновані сукупності технологічних функцій зниження впливу фактору дестабілізації та прикладні варіації їх в алгоритмах отримання цільового результату.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Технологічний підхід, розподілена структура, інтегральний проект, робото технічний комплекс, дестабілізуючі фактори, субсидіарна ієрархічна організація, технологія адаптивного управління, інформаційно-керуюча система, багатоантенна MIMO-система.

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF (українська)

ЛІТЕРАТУРА

Лопота А.В., Николаев А.Б. Наземные робототехнические комплексы военного и специального назначения. СПб.: Гос. науч. центр РФ ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, 2016. 30с. Режим доступа: http://www.rtc.ru/images/docs/book/nazemnie .pdf.

Корчак В.Ю., Рубцов И.В., Рябов А.В. Состояние и перспективы развития наземных робототехнических комплексов военного и специального назначения. Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. № 3. URL: http://engjournal.ru/catalog/ pribor/robot/628.html.  

Русинов В. Состояние и планы развития наземных робототехнических комплексов США. Зарубежное военное обозрение. 2013. №3. С. 44–56.

Андреев В.П., Кирсанов К.Б., Подураев Ю.В. Сетевые технологии территориально-распределенного управления роботизированными системами. Робототехника и техническая кибернетика. 2015. № 2(7). С. 70–75.

Аналіз та визначення основних напрямків забезпечення ефективності функціонування інформаційно-керуючої системи тилового наземного роботизованого комплексу в умовах дестабілізуючих впливів («Бар’єр»): звіт про НДР. (проміжний). Військова академія (м. Одеса); керівн. Скачков В.В.; виконав. Чепкій В.В. [та ін.]. Одеса, 2018. 134 с. Бібліогр.: С. 126–134.

Чепкій В.В., Скачков В.В., Єфимчиков О.М., Єльчанінов О.Д. Концептуалізація інформаційно-технологічної взаємодії наземного робототехнічного комплексу з системою вищого порядку ієрархії в умовах проблемного середовища експлуатації. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та аспекти: зб. тез доповідей П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 вересня 2018 р. Одеса: ВА, 2018. С. 197–199.

Мосиенко С.А., Лохтин В.И. Концепция построения наземного робототехнического ударного комплекса. М.: ООО Самполиграфист, 2014. 124 с.

Чепкій В.В. Концептуалізація предметної області моделі інтегральної конфігурації «наземний робототехнічний комплекс – надсистема – проблемне середовище експлуатації» /

В.В. Чепкій, В.В. Скачков, О.М. Єфимчиков, О.Д. Єльчанінов, А.С. Дудуш. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технические науки. 2018. Вип. 2(10). С. 5–17.

Щербатов И.А. Концепция системного анализа сложных слабоформализуемых многокомпонентных систем в условиях неопределенности. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2013. №2. С. 28–35.

Карихманова А.С., Щербатов А.С. Функционирование слабоформализуемой многокомпонентной системы в условиях неопределенности [Електронний ресурс]. Современные проблемы науки и образования. 2013. №2. Режим доступу до ресурсу: http://science-education.ru/ru/article/view?id=8935.

Юревич Е.И. Сенсорные системы в робототехнике: учеб. Пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 100 с.

Михайлов Б.Б., Назарова А.В., Ющенко А.С. Автономные мобильные роботы – навигация и управление. Известия ЮФУ. Технические науки. 2016. 2 (175). С 48–66.

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзорэ. Исследования по общей теории систем: Сборник переводов. Общ. ред. В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969. С. 23–82.

Колесников А.А. Синергетические методы управления сложными системами: Теория системного синтеза. М.: КомКнига, 2006. 240 с.

Групповое управление подвижными объектами в неопределенных средах: Монография [Д.А. Белоглазов, А.Р. Гайдук, Е.Ю. Косенко и др.] под ред. В.Х. Пшихопова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. 305 с. ISBN 978-5-9221-1674-9.

Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов. М.: Физматлит, 2009. 280 с.

Тимофеев А.В. Мультиагентные робототехнические системы и нейросетевые технологи. Известия ЮФУ. Технические науки. Раздел I. Мультиагентные системы и технологии. Тематический выпуск. 2014. С. 122–130.

Технологии интеллектуальной обработки информации для задач навигации и управления беспилотными летательными апаратами. Ю.В. Визильтер, Б.В. Вишняков, О.В. Выголов и др. Труды СПИИРАН. 2016. Вып. 2(45). С. 26–43.

Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г. Самоорганизация в мультиагентных системах. Известия ЮФУ. Технические науки. Раздел I. Мультиагентные системы и технологии. Тематический выпуск. 2014. С. 14–20.

Скачков В.В., Чепкий В.В, Братченко Г.Д., А.Н. Ефимчиков. Энтропийный подход к исследованию информационных возможностей адаптивной радиотехнической системы при внутрисистемной неопределенности. Известия вузов. Радиоэлектроника. 2015. Т. 58, № 6. С. 3–12.

Макаров И.М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления. И.М. Макаров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Романов. [отв. ред. И.М. Макаров]; Отделение информ. технологий и вычисл. систем РАН. М.: Наука, 2006. 333 с.

Борисов Е.Г., Турнецкий Л.С. Комплексирование измерительной информации в многоспектральной локационной системе. Перспективные системы и задачи управления: Материалы Восьмой Всероссийской научно-практической конференции. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013. С. 173–178.

Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. М.: Горячая линия Телеком, 2014. 242 с.

Слюсар В.И. Системы MIMO: принципы построения и обработка. Электроника: наука, технология, бизнес. 2005. № 8. С. 52–58.

Copyright 2014 В.Чепкій. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free